Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Technologie energii odnawialnej

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201441
rok 201545
rok 201655
Liczba absolwentów
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201478,0%
absolwenci z roku 201584,4%
absolwenci z roku 201676,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201468,3%58,5%
absolwenci z roku 201571,1%35,6%
absolwenci z roku 201670,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,4%0,7%1,4%
w II roku2,2%2,4%
w III roku2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,190,170,32
w II roku0,320,43
w III roku0,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,2321,63
absolwenci z roku 201510,7913,12
absolwenci z roku 20167,718,04
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201426,8%14,6%0,0%
abs. z roku 201546,7%37,8%4,4%
abs. z roku 201641,8%32,7%1,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca16,9%33,5%33,3%
umowa o pracę8,7%22,4%26,5%
samo­zatrudnienie0,0%3,3%1,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 145 zł2 777 zł2 819 zł
w II roku2 657 zł3 380 zł
w III roku3 440 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 103 zł3 160 zł3 023 zł
w II roku3 313 zł3 657 zł
w III roku3 787 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Technologie energii odnawialnej, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,510,650,60
w II roku0,630,75
w III roku0,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
WSSIP_220.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
wsf_220.gif
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW
miniatura SGGW - hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Polityka Prywatności