aplikacja Matura google play app store

Rewitalizacja dróg wodnych

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201611
rok 201722
rok 201814
rok 202113
Liczba absolwentów
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201672,7%
absolwenci z roku 201759,1%
absolwenci z roku 201892,9%
absolwenci z roku 202153,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201672,7%72,7%
absolwenci z roku 201759,1%40,9%
absolwenci z roku 201871,4%50,0%
absolwenci z roku 202153,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
w I roku2,3%1,5%5,4%0,0%
w II roku0,0%0,8%0,0%
w III roku14,4%0,4%4,2%
w IV roku2,3%0,4%0,0%
w V roku0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,150,141,570,00
w II roku0,000,220,00
w III roku2,680,121,06
w IV roku0,270,110,00
w V roku0,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201614,4016,20
absolwenci z roku 20175,508,00
absolwenci z roku 201812,5415,77
absolwenci z roku 20215,605,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201645,5%45,5%0,0%
abs. z roku 201781,8%72,7%4,5%
abs. z roku 201850,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202169,2%38,5%23,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
jakakolwiek praca37,1%61,0%38,1%35,3%
umowa o pracę37,1%47,3%33,3%24,4%
samo­zatrudnienie0,0%1,5%0,0%5,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku1 817 zł2 260 zł2 904 zł2 873 zł
w II roku2 729 zł3 080 zł2 857 zł
w III roku2 798 zł3 577 zł3 217 zł
w IV roku3 382 zł4 008 zł4 219 zł
w V roku4 166 zł4 947 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku1 817 zł2 585 zł3 058 zł3 614 zł
w II roku2 737 zł3 323 zł3 070 zł
w III roku2 884 zł3 577 zł3 661 zł
w IV roku3 706 zł4 001 zł4 314 zł
w V roku4 357 zł4 940 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rewitalizacja dróg wodnych, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,480,550,620,53
w II roku0,690,710,58
w III roku0,710,760,62
w IV roku0,780,790,71
w V roku0,820,87
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Rewitalizacja dróg wodnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności