aplikacja Matura google play app store

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201412
rok 201917
Liczba absolwentów
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201917,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2019
w I roku27,1%6,4%
w II roku9,0%2,9%
w III roku0,0%3,4%
w IV roku2,1%
w V roku4,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2019
w I roku2,520,78
w II roku1,250,23
w III roku0,000,23
w IV roku0,12
w V roku0,39
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,508,40
absolwenci z roku 20192,202,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,3%66,7%8,3%
abs. z roku 201982,4%76,5%11,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2019
jakakolwiek praca58,3%75,5%
umowa o pracę31,2%67,2%
samo­zatrudnienie8,3%4,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2019
w I roku1 426 zł3 155 zł
w II roku2 044 zł3 659 zł
w III roku2 345 zł3 805 zł
w IV roku2 718 zł
w V roku3 188 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2019
w I roku1 392 zł3 161 zł
w II roku2 086 zł3 559 zł
w III roku2 345 zł3 682 zł
w IV roku2 717 zł
w V roku3 234 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2019
w I roku0,390,63
w II roku0,530,68
w III roku0,570,64
w IV roku0,62
w V roku0,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności