Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Aktorstwo - jednolite studia magisterskie

kierunek studiów: Aktorstwo
poziom kształcenia: Studia magisterskie jednolite

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 9 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 270.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent powinien łączyć opanowanie techniki aktorskiej z umiejętnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomością estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych. Powinien być przygotowany do twórczej działalności jako aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym; filmie; telewizji; radiu; dubbingu, a także do: działalności estradowej; twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych; pracy pedagogicznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz  podjęcia pracy w placówkach kulturalnych i wychowawczych jako animator i organizator życia teatralnego i twórczości nieprofesjonalnej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Powinien być przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ  ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

 

godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

420

41

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

735

72

Razem

1155

113

III. 2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA  GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTOW ECTS

 

godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

420

41

1.       Kultury i sztuki

105

 

2. Literatury i sztuki

105

 

3. Techniki aktorskiej

210

 

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 

Treści kształcenia w zakresie:

735

72

1. Sztuki teatru    

 

 

2. Umiejętności aktorskich

 

 

III. 3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

A.     GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie w zakresie kultury i sztuki

Treści kształcenia: Kultura i sztuka z uwzględnieniem ekspresji twórczej w kontekście filozoficznym, antropologicznym, estetycznym i etycznym.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: orientowania się w dziejach myśli europejskiej; rozpoznawania fundamentalnych idei, koncepcji kultury i tendencji estetycznych; rozróżniania i klasyfikowania zjawisk kulturowych oraz postaw filozoficznych, estetycznych i etycznych.

2. Kształcenie w zakresie literatury i sztuki

Treści kształcenia: Ekspresja twórcza w kontekście historycznym. Zarys dziejów literatury powszechnej i polskiej. Historia sztuki, muzyki i filmu. Style uprawiania literatury i sztuki. Elementy wiedzy z teorii sztuki. Przemiany form ekspresji. Sztuka w jej funkcji kreacyjnej. Wybitni twórcy i dzieła sztuki.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: orientowania się w głównych nurtach, tendencjach, stylach i teoriach literackich, muzycznych, plastycznych i filmowych; analizowania i interpretowania tekstów literackich, utworów muzycznych, dzieł sztuk plastycznych oraz sztuki filmowej.

3. Kształcenie w zakresie techniki aktorskiej

Treści kształcenia: Motoryka aparatu mowy. Emisja głosu. Plastyka ruchu. Indywidualne działania aktorskie. Współpraca w grupie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwania się środkami werbalnej i niewerbalnej ekspresji; improwizowania i samokontroli.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie sztuki teatru

Treści kształcenia: Historia dramatu i teatru europejskiego od antyku do współczesności. Konwencje teatralne. Wybitni inscenizatorzy i wykonawcy. Historia dramatu i teatru polskiego. Twórczość i biografia wybitnych polskich artystów teatru.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: orientowania się w historii dramatu i teatru europejskiego i polskiego; rozpoznawania kontekstów kulturowych, a także procesów, dzieł, osobowości, instytucji, środowisk i stylów; rozumienia współczesnych tendencji teatralnych oraz zjawisk najnowszych związanych z estetyką mediów elektronicznych i kulturą popularną.

2. Kształcenie w zakresie umiejętności aktorskich

Treści kształcenia: Metodologia pracy nad rolą. Metody Konstantego Stanisławskiego, Michaiła  Czechowa i wybranych teoretyków gry aktorskiej. Aktor i postać. Współpraca z reżyserem w procesie budowania roli i w relacji z partnerami.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: osiągania synchronu werbalnej i niewerbalnej ekspresji aktorskiej; współpracy z reżyserem; interpretowania utworów literackich i małych form muzycznych. 

IV. PRAKTYKI

Praktyki powinny trwać nie krócej niż 4 tygodnie.

Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.

V. INNE WYMAGANIA

1.      Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego – w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

2.      Programy nauczania powinny zawierać treści poszerzające wiedzę ogólną w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 3 punkty ECTS.

3.      Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

4.      Zajęcia praktyczne powinny stanowić integralną część procesu kształcenia.

5.      Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowania do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

ZALECENIA

1.      Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywne uczestniczenie we współpracy międzynarodowej.

2.      Zaleca się, aby studenci realizowali i prezentowali publiczności własne spektakle, programy i przedsięwzięcia artystyczne.

3.      Zaleca się kształtowanie aktywności społecznej studentów przez udział w różnych formach życia kulturalnego, w tym w obszarach działalności pozaartystycznej – terapii przez sztukę, resocjalizacji.

 

 lista kierunków:

Aktorstwo - studia jednolite magisterskiePrzegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
boks_220.gif
boks_przeglad_uczelni.gif
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 5
Polityka Prywatności