Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201454
rok 201547
rok 201650
Liczba absolwentów
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201418,6%
absolwenci z roku 201512,8%
absolwenci z roku 201634,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku5,0%7,4%3,5%
w II roku4,5%3,6%
w III roku4,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,421,171,27
w II roku0,411,00
w III roku0,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,988,99
absolwenci z roku 20153,775,88
absolwenci z roku 20162,583,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201472,2%51,8%5,5%
abs. z roku 201570,2%59,6%4,3%
abs. z roku 201682,0%64,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca55,9%55,9%68,5%
umowa o pracę38,4%42,4%52,6%
samo­zatrudnienie3,1%3,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 212 zł2 960 zł2 952 zł
w II roku3 934 zł3 908 zł
w III roku4 648 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 730 zł3 252 zł3 553 zł
w II roku4 344 zł4 067 zł
w III roku4 806 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,700,680,63
w II roku0,840,89
w III roku0,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
UNS_220.jpg
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
boks.jpg
nowe_media_220x300.jpg
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura robot
miniatura
Polityka Prywatności