Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201484
rok 201538
rok 201637
Liczba absolwentów
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201483,3%
absolwenci z roku 201581,6%
absolwenci z roku 201686,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201471,4%41,7%
absolwenci z roku 201565,8%0,0%
absolwenci z roku 201675,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,2%0,7%0,0%
w II roku1,1%3,0%
w III roku2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,010,120,00
w II roku0,260,95
w III roku0,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,6718,94
absolwenci z roku 20155,675,24
absolwenci z roku 20164,183,86
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201427,4%21,4%1,2%
abs. z roku 201542,1%34,2%7,9%
abs. z roku 201645,9%37,8%2,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca14,8%31,2%29,9%
umowa o pracę12,1%23,5%24,2%
samo­zatrudnienie0,1%5,9%1,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 504 zł2 018 zł2 217 zł
w II roku2 916 zł2 188 zł
w III roku3 076 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 686 zł2 026 zł2 324 zł
w II roku3 414 zł2 311 zł
w III roku3 740 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,550,400,46
w II roku0,640,43
w III roku0,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
wsf_220.gif
WSAiB_baner_220x300px.gif
uwm_220_pl.gif

WSIiZ_220.jpg
Akademia_WSB_przeglad.jpg
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Gdański - 1
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności