Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy

kierunek studiów
poziom kształcenia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia II stopnia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent powinien posiadać pogłębioną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę artystyczno-humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien umieć przygotowywać i upowszechniać przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

Absolwent powinien posiadać umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Powinien być przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w: ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

90

9

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

240

25

Razem

330

34

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

90

9

1. Kultury i sztuki współczesnej

90

 

B. GRUPA TREŚCI KIERUNOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

240

25

1. Projektów twórczych

 

2. Kreacji wizualnych i multimedialnych

 

III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie w zakresie kultury i sztuki współczesnej

Treści kształcenia: Wpływ doktryn, idei oraz krytyki artystycznej na twórczość artystów. Krytyka artystyczna jako informacja i manipulacja społeczna. Funkcjonowanie oraz obieg kultury i sztuki współczesnej. Rola mass-mediów w obiegu kultury i sztuki współczesnej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy o kulturze i sztuce współczesnej; krytycznej oceny i wartościowania sztuki współczesnej; wykorzystywania kryteriów i metod porównawczych w ocenie współczesnych sztuk wizualnych i medialnych.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie projektów twórczych

Treści kształcenia: Projekty działań artystycznych, społecznych i edukacyjnych. Współczesne koncepcje edukacji artystycznej. Akcje, warsztaty, działania i interwencje: artystyczne, społeczne, edukacyjne, terapeutyczne, promocyjne i reklamowe. Sztuki plastyczne w powiązaniu z kulturą, nauką i techniką. Kształtowanie indywidualnej i zespołowej wypowiedzi autorskiej. Kontekst społeczny działań plastycznych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: kreowania i przygotowywania projektów twórczych; wykorzystywania projektów twórczych w aktywności artystycznej, społecznej i edukacyjnej; uaktualniania wiedzy dotyczącej koncepcji i metod edukacji artystycznej w kontekście przemian w kulturze i sztuce współczesnej.

2. Kształcenie w zakresie kreacji wizualnych i multimedialnych

Treści kształcenia: Specjalistyczne pracownie artystyczne i projektowe rozwijające umiejętności twórcze w wybranych obszarach sztuk plastycznych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: kreatywnego działania w obszarze sztuk wizualnych i multimedialnych.

IV. INNE WYMAGANIA

1.      Programy nauczania powinny obejmować wszystkie treści podstawowe oraz wszystkie treści kierunkowe w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin każdy z zakresów.

2.      Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

ZALECENIA

1.      Zaleca się, aby studenci uczestniczyli w różnych formach życia artystycznego i kulturalnego.


lista kierunków:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia II stopniaPrzegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura UTH 03
Polityka Prywatności