Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien być przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

240

25

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

510

54

Razem

750

79

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A.     GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

240

25

1. Historii sztuki

60

 

2. Antroposfery i ikonosfery  

60

 

3. Percepcji wizualnej i twórczości artystycznej

60

 

4. Upowszechniania, animacji i promocji kultury wizualnej

60

 

B.     GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

510

54

1. Rysunku

 

2. Malarstwa

 

3. Grafiki

 

4. Rzeźby

 

5. Struktur wizualnych

 

6. Intermediów

 

7. Projektowania graficznego

 

8. Fotografii

 

9. Multimediów

 

III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie w zakresie historii sztuki

Treści kształcenia: Etapy rozwoju sztuki, stylów i dzieł. Twórcy sztuki od czasów prehistorycznych po czasy współczesne w powiązaniu z faktami i doktrynami historycznymi. Sztuka nowoczesna. Elementy sztuki aktualnej. Konteksty kulturowe, religijne, społeczne i polityczne sztuki. Uwarunkowania pozaartystyczne sztuki. Teorie formy plastycznej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia historii sztuki w kontekście historycznym; odbioru i analizy dzieł sztuki jako tekstów kultury; analizy struktury i jakości formalnej dzieła sztuki.

2. Kształcenie w zakresie antroposfery i ikonosfery

Treści kształcenia: Antroposfera – elementy antropologii kulturowej, estetyki i socjologii kultury. Ikonosfera – elementy wiedzy o otoczeniu wizualnym człowieka oraz o sztukach wizualnych i audiowizualnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia zagadnień z obszaru antropologii kulturowej, estetyki i socjologii kultury; rozumienia zagadnień z obszaru ikonosfery, sztuki mediów i kultury medialnej; rozumienia zagadnień z obszaru komunikacji medialnej; krytycznego odbioru kultury współczesnej; wykorzystywania współczesnych metod przekazu audiowizualnego.

3. Kształcenie w zakresie percepcji wizualnej i twórczości artystycznej

Treści kształcenia: Psychologia percepcji wizualnej i audiowizualnej. Twórczość a działania interaktywne. Psychologia reklamy. Postawy kreatywne w działaniach artystyczno-edukacyjnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia roli psychologii w twórczości artystycznej; wykorzystywania wiedzy o mechanizmach percepcji przekazów wizualnych i audiowizualnych w działaniach artystyczno-edukacyjnych.

4. Kształcenie w zakresie upowszechniania, animacji i promocji kultury wizualnej

Treści kształcenia: Rola animacji i promocji kultury wizualnej w mediach – oddziaływanie socjologiczne, edukacyjne i psychologiczne. Upowszechnianie sztuki współczesnej. Techniki prezentacji oraz dokumentacji sztuki współczesnej. Rynek sztuki. Informowanie o dziełach sztuki i zdarzeniach artystycznych. Współpraca z mass-mediami. Promocja i reklama w upowszechnianiu kultury. Polityka państwa i Unii Europejskiej w zakresie upowszechniania kultury – instytucje oraz struktury krajowe i unijne. Elementy prawa autorskiego.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia i stosowania metod upowszechniania, animacji i promocji sztuk wizualnych i medialnych; rozumienia zasad funkcjonowania marketingu w sztuce i kulturze; rozumienia zasad funkcjonowania rynku sztuki; rozumienia roli mass-mediów w promowaniu kultury; korzystania z prawa autorskiego.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie rysunku

Treści kształcenia: Studyjne ujmowanie obserwowanej i analizowanej rzeczywistości – jej interpretacja i przetwarzanie twórcze.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania technik rysunkowych jako podstawowego zapisu zamysłu twórczego i zastanej sytuacji; stosowania klasycznych i niekonwencjonalnych technik rysunkowych.

2. Kształcenie w zakresie malarstwa

Treści kształcenia: Tworzenie obrazu malarskiego w oparciu o podstawowe wartości formalne. Klasyczne i niekonwencjonalne techniki malarskie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania różnych technik malarskich do tworzenia obrazów; kształtowania relacji między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w malarstwie.

3. Kształcenie w zakresie grafiki

Treści kształcenia: Tworzenie grafiki w oparciu o podstawowe wartości formalne. Klasyczne i niekonwencjonalne techniki graficzne.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania różnych technik graficznych do tworzenia grafik; kształtowania relacji między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w grafice.

4. Kształcenie w zakresie rzeźby

Treści kształcenia: Kompozycje rzeźbiarskie oparte na podstawowych wartościach formalnych. Obiekty i działania przestrzenne. Klasyczne i niekonwencjonalne techniki i materiały rzeźbiarskie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: tworzenia kompozycji rzeźbiarskich w różnych technikach; kształtowania i wykorzystywania związków między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w rzeźbie.

5. Kształcenie w zakresie struktur wizualnych

Treści kształcenia: Elementy kompozycji plastycznej. Elementy budowy struktur wizualnych płaskich i przestrzennych. Właściwości plastyczne różnych materiałów i tworzyw.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: tworzenia kompozycji plastycznych oraz prostych i złożonych struktur wizualnych; kreowania struktur wizualnych i ich wykorzystywania w innych obszarach twórczości plastycznej.

6. Kształcenie w zakresie intermediów

Treści kształcenia: Organizacja przestrzeni zamkniętej i otwartej. Łączenie realnej przestrzeni trójwymiarowej z przestrzenią wirtualną. Intermedialne działania wizualne i audiowizualne realizowane w powiązaniu ze sztuką, nauką i techniką.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: kreowania przestrzeni wizualnej; przygotowywania intermedialnych przekazów wizualnych i audiowizualnych.

7. Kształcenie w zakresie projektowania graficznego

Treści kształcenia: Elementy projektowania graficznego – identyfikacja wizualna, grafika edytorska, przestrzenne rozwiązania projektowe. Klasyczne techniki projektowania graficznego. Graficzne programy komputerowe.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywania projektów graficznych; stosowania klasycznych i komputerowych technik projektowania graficznego.

8. Kształcenie w zakresie fotografii

Treści kształcenia: Fotografia czarno-biała i barwna. Analogowe i cyfrowe narzędzia fotograficzne. Technologie fotograficzne. Fotografia artystyczna i użytkowa.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwania się sprzętem i technikami fotograficznymi; wykonywania fotografii korzystając z narzędzi i technik analogowych oraz cyfrowych.

9. Kształcenie w zakresie multimediów

Treści kształcenia: Struktura prezentacji multimedialnych. Analogowe i cyfrowe techniki audio i wideo. Łączenie obrazu z dźwiękiem. Kreowanie przestrzeni wirtualnej. Interaktywne prezentacje internetowe i multimedialne. Programy komputerowe do cyfrowej obróbki materiałów audiowizualnych i multimedialnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: przygotowywania materiałów multimedialnych korzystając z narzędzi i technologii analogowych lub cyfrowych.

IV. PRAKTYKI

Praktyki – zorganizowane w galeriach i centrach sztuki, muzeach, instytucjach kultury, ośrodkach edukacji i upowszechniania sztuki, redakcjach wydawnictw, ośrodkach telewizyjnych, studiach reklamowych lub strukturach promocyjno-reklamowych – powinny trwać nie krócej niż 3 tygodnie.

Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.

V. INNE WYMAGANIA

1.      Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego – w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

2.      Programy nauczania powinny obejmować treści poszerzające wiedzę ogólną w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 3 punkty ECTS.

3.      Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

4.      Programy nauczania powinny obejmować wszystkie treści podstawowe oraz wszystkie treści kierunkowe w wymiarze nie mniejszym niż 45 godzin każdy z zakresów.

5.      Programy nauczania powinny przewidywać interdyscyplinarne plenery i warsztaty artystyczne w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin.

6.      Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS.

ZALECENIA

1.      Zaleca się, by studenci uczestniczyli w różnych formach życia artystycznego i kulturalnego.


lista kierunków:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia licencjackiePrzegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
boks_220.gif
boks_przeglad_uczelni.gif
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 5
Polityka Prywatności