Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Edukacja techniczno-informatyczna - studia II stopnia

poziom kształcenia: Studia II stopnia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki, związanego z kształceniem nauczycielskim. Uzyskują wiedzę z obszaru komputerowego wspomagania prac inżynierskich i procesu dydaktycznego oraz obsługi systemów informatycznych. Posiadają znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, a po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) uzyskują uprawnienia do pracy dydaktycznej w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym.

Absolwenci są przygotowani do: twórczej działalności w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz działalności dydaktycznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), a także kierowania zespołami działalności twórczej w tym zakresie; obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich i procesu dydaktycznego po ukończeniu specjalności nauczycielskiej; projektowania procesów technologicznych w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej i budowy maszyn oraz zarządzania procesami technologicznymi w tym zakresie; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach; pracy dydaktycznej w zakresie przedmiotów technicznych i informatycznych w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Absolwenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz przygotowania do zarządzania placówkami oświatowymi, projektowymi i gospodarczymi oraz do zarządzania personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w: biurach projektowych i doradczych; instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne; przedsiębiorstwach przemysłowych; małych i średnich jednostkach gospodarczych; administracji oświatowej, samorządowej, państwowej i gospodarczej; bankowości; szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej; instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA   

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS   


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

30

4

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

120

14

Razem

150

18

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

30

4

1. Zarządzania produkcją, usługami i personelem


B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

120

14

1 Kształtowania i badania struktury i własności materiałów


2. Automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych


3. Mechatroniki i napędów maszyn


4. Komputerowego wspomagania w dydaktyce


III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA     

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie w zakresie zarządzania produkcją, usługami i personelem

Treści kształcenia: Logistyczne parametry przebiegu produkcji i usług. Organizacja przestrzeni produkcyjnej i usługowej. Zasady, sposoby i metody prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej. Podstawy planowania i sterowania produkcją oraz realizacją usług. Klasyfikacja systemów zlecania produkcji i usług. Współczesne metody zarządzania produkcją i usługami. Produktywność pracy a produktywność przedsiębiorstwa. Polityka i strategia personalna przedsiębiorstwa. Procedury, metody i narzędzia zarządzania personelem. Innowacje, zmiany i konflikt w organizacji. Komunikacja społeczna w organizacji. Kultura organizacyjna jako narzędzie aktywizowania personelu. Podmioty zarządzania personelem. Organizacja służby personalnej. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją, kadrami i personelem.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: zarządzania kadrami oraz procesem produkcyjnym z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie kształtowania i badania struktury i własności materiałów

Treści kształcenia: Kształtowanie własności materiałów inżynierskich przez odkształcenie plastyczne, przemiany fazowe i zjawiska powierzchniowe w procesach obróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Nanoszenie powłok i pokryć oraz zintegrowane procesy technologiczne, w tym obróbki cieplno-plastycznej i cieplno-magnetycznej. Badania struktury i własności fizyko-chemicznych, w tym mechanicznych materiałów inżynierskich. Aplikacje technik komputerowych w procesach kształtowania i badania struktury i własności materiałów.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: doboru procesów technologicznych kształtowania struktury i własności materiałów i produktów oraz badania wpływu tych procesów na ich strukturę i własności.

2. Kształcenie w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych

Treści kształcenia: Zastosowania przemysłowe układów automatycznej regulacji oraz manipulatorów i robotów w procesach technologicznych wytwarzania materiałów, elementów maszyn oraz w procesach montażu maszyn. Systemy komputerowego wspomagania projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów technologicznych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: opracowywania systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w obranej specjalności.

3. Kształcenie w zakresie mechatroniki i napędów maszyn

Treści kształcenia: Elementy mechatroniki. Układy mechatroniczne i fotoniczne. Napędy hydrauliczne, pneumatyczne oraz serwonapędy maszyn. Systemy komputerowego wspomagania w mechatronice i projektowaniu napędów maszyn.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: doboru odpowiedniego napędu oraz układu mechatronicznego i fotonicznego w budowie maszyn.

4. Kształcenie w zakresie komputerowego wspomagania w dydaktyce

Treści kształcenia: Systemy komputerowego wspomagania nauczania. Wykorzystywanie narzędzi informatycznych do prowadzenia dokumentacji dydaktycznej oraz rejestracji i badania wyników nauczania. Aplikacje prezentacji multimedialnych w procesie dydaktycznym. Metody ankietyzacji uczniów i studentów w sprawie oceny realizacji procesu dydaktycznego. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym. Metody i narzędzia komputerowego wspomagania zdalnego nauczania oraz wspomagania dydaktyki przez zdalne nauczanie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: opracowywania i stosowania narzędzi informatycznych do wspomagania procesu dydaktycznego.

IV. INNE WYMAGANIA

1.      Przynajmniej 50% zajęć powinno być przeznaczone na ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe, seminaria oraz projekty i prace przejściowe.

2.      Programy nauczania powinny przewidywać wykonanie samodzielnej pracy przejściowej.

3.      Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.


lista kierunków:

Edukacja techniczno-informatyczna - studia II stopniaPrzegląd uczelni w Polsce
boks.jpg
WSSIP_220.jpg
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Edyta Kaczyńska
miniatura Gala absolwenta 2016 - 05
miniatura
Polityka Prywatności