Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia II stopnia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent powinien: posiadać umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi, wykazywać inicjatywę twórczą, umieć podejmować decyzje oraz posiadać znajomość podstawowych zagadnień prawnych.

Absolwent, w zależności od ukończonej specjalności, powinien posiadać muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia; zajęć z rytmiki w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej do liceum włącznie; zawodowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych; zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia; zespołów muzyki kościelnej; działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach oraz działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS   

 

godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

30

4

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

210

28

     Razem

240

32

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

 

godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

30

4

1. Historii kultury

30

 

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

210

28

1. Specjalistycznej literatury muzycznej

 

 

2. Interpretacji tekstu literackiego z dykcją

3. Improwizacji fortepianowej

 

 

4. Propedeutyki kompozycji i aranżacji

 

 

5. Komunikacji społecznej i organizacji imprez

 

 

6. Promocji i marketingu dóbr kultury

 

 

III.3. WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

A.  GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie w zakresie historii kultury

Treści kształcenia: Dzieje kultury europejskiej z odniesieniem do jej śródziemnomorskich fundamentów: od kultury antyku, przez wieki średnie, nowożytność do współczesności. Historia idei i jej przekładu na język literatury, sztuki, architektury – związki kultury starego kontynentu z kulturami ościennymi.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia dziejów kultury muzycznej – polskiej i światowej, dawnej i współczesnej.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie specjalistycznej literatury muzycznej
Treści kształcenia: Najważniejsze pozycje literatury muzycznej od średniowiecza do współczesności.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania kluczowych pozycji literatury chóralnej różnych epok i stylów.

2. Kształcenie w zakresie interpretacji tekstu literackiego z dykcją

Treści kształcenia: Formy w dziele literackim (poetyckim) i ich wpływ na powstawanie utworu muzycznego. Technika dykcji i artykulacji.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: prawidłowej interpretacji tekstu literackiego pod względem akcentacji, artykulacji i interpunkcji.

3. Kształcenie w zakresie improwizacji fortepianowej

Treści kształcenia: Nauka swobodnego posługiwania się fakturą fortepianową.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: improwizowania i harmonizowania w różnych konwencjach stylistycznych.

4. Kształcenie w zakresie propedeutyki kompozycji i aranżacji

Treści kształcenia: Podstawowe problemy warsztatu kompozytorskiego. Rozwijanie wyobraźni barwowej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: doboru i wykorzystania różnorodnych instrumentów dla potrzeb własnych kompozycji i aranżacji.

5. Kształcenie w zakresie komunikacji społecznej i organizacji imprez

Treści kształcenia: Metody kształtowania opinii publicznej. Zasady kreowania pozytywnego image’u zespołu, solisty, instytucji artystycznej. Prawo autorskie. Terminologia i korespondencja handlowa. Technika organizowania konkursów i quizów.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: organizowania przedsięwzięć artystycznych.

6. Kształcenie w zakresie promocji i marketingu dóbr kultury

Treści kształcenia: Techniki sondażu społecznego. Zasady planowania kampanii reklamowej. Sponsoring muzyczny. Fundacje. Media jako środek upowszechniania muzyki. Techniki przeprowadzania i udzielania wywiadu.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: promowania kultury muzycznej w społeczeństwie. 

IV. INNE WYMAGANIA

1.   Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

ZALECENIA

1.   Zajęcia z zakresu: improwizacji fortepianowej oraz propedeutyki kompozycji i aranżacji mogą być realizowane indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. Zajęcia z pozostałych zakresów w grupie treści podstawowych i kierunkowych mogą być prowadzone zbiorowo.

 

lista kierunków:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia II stopniaPrzegląd uczelni w Polsce
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
SWPS_220_uni.jpg
AHE_220.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura Uniwersytet Jagielloński
Polityka Prywatności