Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia I stopnia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent powinien posiadać umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystyczne na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zajęć z rytmiki w szkołach muzycznych pierwszego stopnia; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

360

48

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

240

32

     Razem

600

80

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A.  GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

360

48

1. Fortepianu

60


2. Harmonii

30

3. Historii muzyki

60

4. Analizy dzieła muzycznego

30

5. Kształcenia słuchu

60

6. Literatury muzycznej

60

7. Chóru/zespołów instrumentalnych

60

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

240

32

1. Dyrygentury/dyrygowania

 

2. Czytania partytur

 

3. Instrumentacji

 

4. Drugiego instrumentu

 

5. Nauki akompaniamentu z czytaniem a vista

 

6. Zajęć muzyczno-ruchowych

 

7. Instrumentów szkolnych

 

III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie w zakresie fortepianu

Treści kształcenia: Rozwijanie techniki pianistycznej. Poznawanie zróżnicowanego repertuaru fortepianowego z punktu widzenia rodzajów faktury instrumentalnej.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: posługiwania się instrumentem w ramach zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru z uwzględnieniem literatury szkolnej.

2.   Kształcenie w zakresie harmonii

Treści kształcenia: Myślenie harmoniczne poprzez pisemną i instrumentalną realizację zadań harmonicznych. Struktura dzieła, dobór środków i stosowanie ich w różnych fakturach wokalnych i instrumentalnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych.

3. Kształcenie w zakresie historii muzyki

Treści kształcenia: Wiedza teoretyczna z zakresu genezy i ewolucji form muzycznych oraz stylów dzieła muzycznego. Wzajemne uwarunkowania i powiązania form i stylów muzycznych z przemianami zachodzącymi w innych gałęziach sztuki.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozróżniania form, gatunków i stylów poszczególnych epok historycznych.

4. Kształcenie w zakresie analizy dzieła muzycznego

Treści kształcenia: Analiza wybranych utworów z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: analizy struktury i cech określających styl dzieła muzycznego, reprezentatywnego dla danej epoki, z uwzględnieniem jego historycznego kontekstu.

5. Kształcenie w zakresie kształcenia słuchu

Treści kształcenia: Rozwijanie sprawności słuchowej w obrębie wszystkich elementów dzieła muzycznego.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: analizy i klasyfikowania postrzeganych zjawisk dźwiękowych; czytania nut głosem.

6. Kształcenie w zakresie literatury muzycznej

Treści kształcenia: Techniki i style, szkoły i wybitni kompozytorzy: średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz XX i XXI wieku.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozróżniania gatunków wokalnej i instrumentalnej muzyki dawnej, liturgicznych form muzyki sakralnej różnych wyznań, literatury chóralnej romantycznej i współczesnej.

7. Kształcenie w zakresie chóru/zespołów instrumentalnych

Treści kształcenia: Muzykowanie zespołowe – podstawowy repertuar muzyki a cappella oraz muzyki kantatowo-oratoryjnej lub podstawowy repertuar na zespoły instrumentalne.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: pracy w zespołach nad repertuarem różnych epok i stylów od renesansu do współczesności.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie dyrygentury /dyrygowania

Treści kształcenia: Technika dyrygencka. Specyfika pracy z zespołami wokalnymi, wokalno-instrumentalnymi i instrumentalnymi. Odczytywanie partytury pod kątem formalnym i stylistycznym. Formy kantatowo-oratoryjne i ich realizacja.

Efekty kształcenie – umiejętności i kompetencje: stosowania zasad techniki dyrygenckiej; samodzielnego opracowania utworów polskiej i obcej literatury chóralnej a cappella, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i zespołowej.

2. Kształcenie w zakresie czytania partytur

Treści kształcenia: Analiza i odtwarzanie na fortepianie zapisu partyturowego o zróżnicowanej fakturze i stylistyce: partytury chóralne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Zapis w „starych” kluczach. Zagadnienie transpozycji.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: czytania i realizacji na fortepianie partytur: chóralnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych; czytania w kluczach C i F; transponowania.

3. Kształcenie w zakresie instrumentacji

Treści kształcenia: Problemy techniczne instrumentów muzycznych – możliwości ich łączenia. Instrumentowanie na różne typy zespołów.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: tworzenia instrumentacji na zespoły: instrumentów dziecięcych, wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych z uwzględnieniem ich możliwości wykonawczych.

4. Kształcenie w zakresie drugiego instrumentu

Treści kształcenia: Poznanie zasad i rozwijanie techniki gry na wybranym, innym niż fortepian, instrumencie. Opanowanie podstawowej literatury muzycznej instrumentu.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwania się instrumentem w pracy zawodowej i prowadzeniu zespołów instrumentalnych.

5. Kształcenie w zakresie nauki akompaniamentu z czytaniem a vista

Treści kształcenia: Podstawy opracowania akompaniamentu do różnego repertuaru szkolnego. Praktyka akompaniamentu w pracy z solistą i zespołami. Czytanie nut a vista w różnych tempach i o różnym stopniu trudności pianistycznej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: realizacji partii akompaniamentu oraz szybkiego odtwarzania tekstu nutowego.

6. Kształcenie w zakresie zajęć muzyczno-ruchowych

Treści kształcenia: Ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe w oparciu o teoretyczne podstawy metody E. J. Dalcroze’a.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: realizacji oraz stosowania różnych metod przeprowadzania ćwiczeń muzyczno-ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem różnych schematów metrycznych, polirytmii oraz łańcucha realizacji.

7. Kształcenie w zakresie instrumentów szkolnych

Treści kształcenia: Możliwości techniczno-brzmieniowe instrumentów – instrumentarium Orffa, flety podłużne, keyboard, gitara, instrumenty perkusyjne, akordeon. Tworzenie własnych instrumentacji. Gra w podstawowym zakresie na instrumentach szkolnych. Tworzenie prostych opracowań na zespoły dziecięce.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: gry na różnych podstawowych instrumentach szkolnych; wykonywania prostych opracowań na zespoły dziecięce; tworzenia własnych instrumentacji.

IV. PRAKTYKI

Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.

V. INNE WYMAGANIA

1.   Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego – w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

2.   Programy nauczania powinny zawierać treści poszerzające wiedzę ogólną w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 3 punkty ECTS.

3.   Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

4.   Zajęcia z zakresu: fortepianu, dyrygentury/dyrygowania, czytanie partytur i drugiego instrumentu powinny być prowadzone w trybie indywidualnym, natomiast z zakresu instrumentacji oraz nauki akompaniamentu z czytaniem a vista – w trybie indywidualnym lub grupach 2-osobowych.

5.   Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym także za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS.

ZALECENIA

1.   Zajęcia z zakresu: harmonii, historii muzyki, analizy dzieła muzycznego, kształcenia słuchu, literatury muzycznej, chóru/zespołów instrumentalnych, zajęć muzyczno- ruchowych oraz instrumentów szkolnych mogą być prowadzone zbiorowo.


lista kierunków:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia licencjackiePrzegląd uczelni w Polsce
220x300_ogolny_WSPIA.gif
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
PUM_220.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura
miniatura SGGW - nowoczesny sprzęt
Polityka Prywatności