Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Dyrygentura - studia II stopnia

kierunek studiów: Dyrygentura
poziom kształcenia: Studia II stopnia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent powinien posiadać kwalifikacje artysty muzyka w zakresie szeroko pojętej twórczej działalności dyrygenckiej oraz niezbędną wiedzę muzyczną pozwalającą na: prowadzenie prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, a także z zespołem wokalno-instrumentalnym i chórem; indywidualną i oryginalną interpretacją dzieła muzycznego; samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych – opery, filharmonii oraz zespołu dotowanego przez jednostki samorządowe; kształtowanie repertuaru artystycznego tych instytucjach; określanie strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta oraz pracę dydaktyczną w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

120

16

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

90

13

     Razem

210

29

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

     Treści  kształcenia w zakresie:

120

16

1. Technik kompozytorskich

30


2. Propedeutyki kompozycji

30

3. Prelekcji i krytyki

30

4. Marketingu i zarządzania

30

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:


1. Dyrygentury

90

13

III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1.     Kształcenie w zakresie technik kompozytorskich

Treści kształcenia: Główne kierunki i techniki kompozytorskie XX i XXI wieku. Poznawanie dzieł najwybitniejszych twórców metodą odsłuchiwania ze śledzeniem partytury. Analiza technik kompozytorskich pod kątem dyrygenckim. Współczesna notacja i sposoby jej egzekwowania podczas zajęć z orkiestrą lub chórem.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: samodzielnej analizy współczesnych dzieł muzycznych pod kątem zastosowania konkretnych technik kompozytorskich; rozróżniania utworów wybitnych kompozytorów XX i XXI wieku; określania charakterystycznych cech stosowanych przez nich metod komponowania; posługiwania się wiedzą z zakresu tendencji i nurtów współczesnej sztuki.

2.     Kształcenie w zakresie propedeutyki kompozycji

Treści kształcenia: Problemy warsztatu kompozytorskiego. Rozwój techniki kompozycji na przestrzeni wieków. Ćwiczenia praktyczne i samodzielne próby komponowania prostych form instrumentalnych i chóralnych. Porównywanie własnych prac z wybranymi przykładami z literatury światowej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania zróżnicowanych technik kompozytorskich w samodzielnej pracy; stosowania różnych grup instrumentów w procesie twórczym; rozumienia zasad harmonii i kontrapunktu na przykładzie własnych kompozycji.

3. Kształcenie w zakresie prelekcji i krytyki

Treści kształcenia: Rola krytyki muzycznej i prelekcji w ujęciu historycznym. Znaczenie współczesnej publicystyki muzycznej – jej socjologiczne aspekty. Analiza obecności krytyki muzycznej we współczesnych publikacjach i czasopismach. Pielęgnowanie czystości języka polskiego w mowie i piśmie. Kulturotwórcza rola radia i telewizji.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: operowania językiem mówionym i pisanym w przekazywaniu własnych myśli i refleksji na temat ogólnie pojętej problematyki kultury muzycznej; formułowania na piśmie opinii, krytyk i analiz dotyczących życia muzycznego; prowadzenia koncertów i spotkań muzycznych.

4. Kształcenie w zakresie marketingu i zarządzania

Treści kształcenia: Marketing w kulturze i zarządzaniu instytucjami kultury. Struktura i rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kształtowaniu strategii rozwoju kultury. Sposoby pozyskiwania środków pozabudżetowych. Struktury organizacyjne jednostek kultury. Rola samorządów terytorialnych w finansowaniu kultury. Odpowiedzialność prawna dyrektora instytucji kultury. Wiedza o środkach Unii Europejskiej oraz sposobach ich pozyskiwania. Podstawowe akty prawne regulujące sferę kultury w państwie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: samodzielnego zarządzania instytucjami kultury; organizowania pracy zespołów artystycznych; organizowania sezonów koncertowych; negocjowania; kreatywnej organizacji życia muzycznego.

B. GRUPA TRESCI KIERUNKOWYCH

1.     Kształcenie w zakresie dyrygentury

Treści kształcenia: Profesjonalne opanowanie warsztatu dyrygenckiego. Światowa literatura symfoniczna i operowa. Regularne zajęcia z orkiestrą – zasady prowadzenia prób. Praktyka akompaniamentu orkiestrowego na przykładzie dzieł różnych epok. Problematyka interpretacji i wykonawstwa muzyki współczesnej. Analiza partytur uwzględniających różne style i gatunki dzieł orkiestrowych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: samodzielnej pracy z zespołami symfonicznymi i operowymi; kierowania pracą instytucji artystycznej; doboru repertuaru; planowania długoterminowej strategii rozwoju zespołów artystycznych; kształtowania polityki programowej; prowadzenia prób, koncertów i przedstawień operowych na wysokim poziomie artystycznym; profesjonalnej współpracy z solistami w akompaniamentach; nawiązywania łatwego kontaktu z publicznością na estradzie i poza nią.

IV. INNE WYMAGANIA

1.      Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

ZALECENIA

1.      Wskazane jest, by student miał możliwość, poza głównym nurtem studiów, wyboru ścieżki kształcenia zgodnej z zainteresowaniami, predyspozycjami i artystycznym zapotrzebowaniem.

2.      Zaleca się, by student miał możliwość uczestniczenia w pracy zawodowej orkiestry symfonicznej i kameralnej.


lista kierunków:

Dyrygentura - studia II stopniaPrzegląd uczelni w Polsce
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
SWPS_220_uni.jpg
AHE_220.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura Uniwersytet Jagielloński
Polityka Prywatności