Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Dyrygentura - studia I stopnia

kierunek studiów: Dyrygentura
poziom kształcenia: Studia I stopnia licencjackie

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dyrygentury oraz umiejętności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalno-instrumentalnego. Powinien być przygotowany do aktywnej działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie. Absolwent, który zamierza pracować w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

390

52

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

240

32

     Razem

630

84

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

390

52

1. Literatury  muzycznej

60


2. Historii form i stylów

60

3. Analizy dzieła muzycznego

30

4. Kształcenia słuchu

60

5. Harmonii

60

6. Kontrapunktu

30

7. Fortepianu

30


8. Chóru/Orkiestry

30

9. Instrumentacji

30

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

240

32

1. Dyrygentury

150


2. Czytania partytur

90

III. 3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1.     Kształcenie w zakresie literatury muzycznej

Treści kształcenia: Techniki, style, szkoły i twórczość wybitnych kompozytorów okresu średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz XX i XXI wieku – w korelacji z analizą dzieł muzycznych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania stylów muzycznych; analizy biografii kompozytorów i wykonawców; rozpoznawania ze słuchu dzieł muzycznych należących do wszystkich podstawowych nurtów stylistycznych i okresów historycznych.

2.     Kształcenie w zakresie historii form i stylów

Treści kształcenia: Wybrane zagadnienia z dziejów kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form i gatunków muzycznych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: przekazywania wiadomości z zakresu rozwoju muzyki we wszystkich jej aspektach w ujęciu historycznym; kreatywnej wypowiedzi na tematy ogólnomuzyczne.

3.     Kształcenie w zakresie analizy dzieła muzycznego

Treści kształcenia: Analiza wybranych utworów z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego. Opis i interpretacja wzajemnych oddziaływań elementów dzieła muzycznego. Metodologia analizy dzieła muzycznego.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: analizy strukturalnej dzieła muzycznego; opisu struktury oraz elementów składowych dzieła muzycznego; definiowania różnic między poszczególnymi formami typowymi dla danej epoki lub stylu.

4.     Kształcenie w zakresie kształcenia słuchu

Treści kształcenia: Rozwijanie sprawności słuchowej. Czytanie nut głosem. Pobudzanie świadomego słyszenia – wrażliwości na poszczególne elementy muzyki takie jak: melodyka, rytm, metrum, tempo, dynamika. Kształtowanie wyobraźni i pamięci muzycznej. Czytanie w starych kluczach. Identyfikacja zjawisk muzycznych w oparciu o materiał dźwiękowy tradycyjnych instrumentów klawiszowych, instrumentów orkiestrowych oraz dźwięków syntezowanych elektronicznie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: głosowej realizacji ćwiczeń solfeżowych; biegłego czytania nut solmizacją; prawidłowej intonacji interwałów; kojarzenia współbrzmień w zróżnicowanych środowiskach dźwiękowych.

5.     Kształcenie w zakresie harmonii

Treści kształcenia: Współbrzmienia i akordy. Analiza zjawisk dźwiękowych systemu dur-moll w ujęciu historycznym. Analiza harmoniczna utworów. Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia przebiegów harmonicznych. Poznawanie zagadnień harmoniki XX i XXI wieku na przykładzie dzieł wybitnych kompozytorów.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: prawidłowego łączenia funkcji harmonicznych; samodzielnej analizy materii dźwiękowej; realizacji basu cyfrowanego.

6.     Kształcenie w zakresie kontrapunktu

Treści kształcenia: Technika kompozytorska i zasady przebiegów tonalnych, harmonicznych oraz rytmicznych w dziele muzycznym. Rozwój kontrapunktu w aspekcie historycznym – jego znaczenie w kształtowaniu współczesnych kierunków kompozycji. Kontrapunkt staroklasyczny i barokowy. Ewolucja polifonii na przestrzeni wieków.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania zasad techniki kontrapunktycznej w samodzielnych próbach kompozycji; analizy utworu pod względem różnorodnego stosowania kontrapunktu w ujęciu historycznym.

7.     Kształcenie w zakresie fortepianu

Treści kształcenia: Podstawowy repertuar literatury fortepianowej. Faktura fortepianowa poszczególnych epok i stylów. Wyciągi fortepianowe muzyki symfonicznej, partii orkiestrowej koncertów solowych oraz dzieł oratoryjnych i operowych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: biegłej gry na instrumencie; realizowania przy fortepianie prób z solistami; pracy nad repertuarem symfonicznym, oratoryjnym, operowym i solistycznym w oparciu o wyciągi fortepianowe.

8.     Kształcenie w zakresie chóru / orkiestry

Treści kształcenia: Literatura wokalna i instrumentalna – zasady współdziałania poszczególnych elementów zespołów wokalnych i instrumentalnych z punktu widzenia wykonawcy. Sposoby prowadzenia prób przez dyrygenta.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: współdziałania z pozostałymi wykonawcami podczas prób i wykonań koncertowych dzieł wokalnych i instrumentalnych; dostosowywania się do zróżnicowanych warunków akustycznych.

9.     Kształcenie w zakresie instrumentacji

Treści kształcenia: Możliwości techniczne i wyrazowe poszczególnych instrumentów – zasady ich współdziałania oraz analiza sposobu ich użycia w kształtowaniu dzieła muzycznego. Techniki orkiestracji na różne obsady wykonawcze. Ewolucja zespołów instrumentalnych w ujęciu historycznym.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: instrumentacji na różne pod względem składu zespoły wykonawcze; świadomego stosowania zasad instrumentacji w relacji do stylu epoki.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie dyrygentury

Treści kształcenia: Zasady techniki dyrygenckiej. Rozwijanie cech osobowościowych dyrygenta i predyspozycji do kierowania zespołem. Analiza partytur pod kątem różnych stylów i gatunków dzieł orkiestrowych. Analiza sylwetek wybitnych dyrygentów – charakterystyka interpretowanych przez nich utworów.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: dyrygowania zespołami symfonicznymi i wokalno-instrumentalnymi; współpracy z zespołem; przekonywania wykonawców do własnej interpretacji; towarzyszenia solistom; koncentracji niezbędnej do przekazania wizji dzieła współwykonawcom.

2. Kształcenie w zakresie czytania partytur

Treści kształcenia: Partytury orkiestrowe w realizacji fortepianowej. Wyciągi fortepianowe i analiza porównawcza z tekstem źródłowym. Transponowanie prostych utworów fortepianowych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: biegłego grania partytur symfonicznych na fortepianie; eliminacji najmniej istotnych elementów tworzonego wyciągu fortepianowego; akompaniowania na zajęciach bezpośrednio z partytury; biegłej transpozycji instrumentów orkiestrowych; swobodnego odczytywania instrumentalnych partii utworów zapisywanych we wszystkich kluczach stosowanych w partyturach.

IV. PRAKTYKI

Z uwagi na praktyczno-teoretyczny charakter studiów, praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia.

Zasady, formę i czas odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.

V. INNE WYMAGANIA

1.      Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego – w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

2.      Programy nauczania powinny zawierać treści poszerzające wiedzę ogólną w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 3 punkty ECTS.

3.      Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

4.      Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS.

ZALECENIA

1.      Wskazane jest, by student miał możliwość, poza głównym nurtem studiów, wyboru ścieżki kształcenia zgodnej z predyspozycjami, zainteresowaniami i artystycznym zapotrzebowaniem.


lista kierunków:

Dyrygentura - studia licencjackiePrzegląd uczelni w Polsce
wsf_220.gif
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UTH 12
miniatura
Polityka Prywatności