Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Architektura wnętrz - studia II stopnia

kierunek studiów: Architektura wnętrz
poziom kształcenia: Studia II stopnia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent powinien posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie architektury wnętrz. Powinien mieć opanowane metody rozwiązywania problemów w różnorodnych zadaniach projektowych obejmujących kształtowanie otoczenia człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w zakres architektury wnętrz – w jej kontekście użytkowym i kulturowym. Powinien być przygotowany do podjęcia pracy artystyczno-badawczej i popularyzatorskiej oraz upowszechniania wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

210

22

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

285

30

Razem

495

52

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

210

22

Treści kształcenia w zakresie:

1. Historii architektury wnętrz i mebli

60


2. Problemów sztuki współczesnej

60


3. Pracowni artystycznych i intermediów

90


B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

285

30

Treści kształcenia w zakresie:

1. Projektowania architektury wnętrz2. Projektowania mebli3. Projektowania wystawIII.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie w zakresie historii architektury wnętrz i mebli

Treści kształcenia: Historia sztuki z obszaru historii wnętrz, mebli i wzornictwa – od XVIII wieku do współczesności – w porządku chronologicznym, poprzez pryzmat kluczowych wydarzeń historycznych i cywilizacyjnych oraz głównych nurtów rozwoju tego obszaru sztuki.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: identyfikowania i określania cech stylistycznych wnętrz i wyposażenia; określania cech użytkowych i treściowych dzieł architektury wnętrz i mebli; formułowania kryteriów oceny dzieła; przybliżania problematyki wynikającej z wiedzy do praktyki zawodowej.

2. Kształcenie w zakresie problemów sztuki współczesnej

Treści kształcenia: Sztuka współczesna i aktualne wydarzenia w kontekście życia kulturalnego, gospodarki, polityki i współczesnej teorii sztuki. Metody badań nad sztuką. Sposoby upowszechniania wyników badań nad sztuką.

Efekty nauczania – umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk występujących w sztuce współczesnej; oceny współczesnego dzieła plastycznego; refleksji krytycznej; budowania teorii na bazie własnych doświadczeń artystycznych i projektowych.

3. Kształcenie w zakresie pracowni artystycznych i intermediów

Treści kształcenia: Realizacja programów edukacji artystycznej w innych dyscyplinach. Intermedia.

Efekty nauczania – umiejętności i kompetencje: stosowania przekazów wizualnych i audiowizualnych do celów artystyczno-badawczych; pogłębiania warsztatu w zakresie projektowania wystaw; stosowania intermedialnych przekazów wizualnych do celów prezentacji projektowej.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie projektowania architektury wnętrz

Treści kształcenia: Podejmowanie złożonych problemów projektowych. Zadania interdyscyplinarne. Wykorzystywanie doświadczeń artystycznych i zaawansowanej wiedzy. Problemy artystyczno-badawcze w zadaniach projektowych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozwiązywania zagadnień o złożonej problematyce interdyscyplinarnej; znajdowania i opisywania problemów projektowych; poszukiwania inspiracji projektowej.

2. Kształcenie w zakresie projektowania mebli

Treści kształcenia: Problematyka struktur meblowych o złożonych funkcjach. Meble funkcjonalne. Meble unikatowe. Formy meblowe zintegrowane z koncepcją plastyczną wnętrza. Współczesne technologie w zakresie wytwarzania mebli.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozwiązywania zagadnień o złożonej problematyce interdyscyplinarnej; znajdowania i opisywania problemów projektowych; poszukiwania inspiracji projektowej.

3. Kształcenie w zakresie projektowania wystaw

Treści kształcenia: Wystawy sztuki – ekspozycja obiektu i idei. Przestrzeń dla działań parateatralnych. Ekspozycja architektoniczno-rzeźbiarska. Wnętrza wystawiennicze. Wystawiennictwo targowe. Struktury służące wystawiennictwu.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozwiązywania zagadnień o złożonej problematyce interdyscyplinarnej; znajdowania i opisywania problemów projektowych; poszukiwania inspiracji projektowej.

IV. INNE WYMAGANIA

1.   Programy nauczania powinny przewidywać realizację wszystkich treści podstawowych oraz przynajmniej jednego zakresu treści kierunkowych.

2.   Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowania do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.


lista kierunków:

Architektura wnętrz - studia II stopniaPrzegląd uczelni w Polsce
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura WSPiA
Polityka Prywatności