Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Architektura i urbanistyka - studia II stopnia

kierunek studiów: Architektura i urbanistyka
poziom kształcenia: Studia II stopnia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie: (1) projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, (2) historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych, (3) kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią, (5) stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, (6) rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym, (7) stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz (8) organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej.

Absolwenci powinni rozumieć rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska. Absolwenci powinni stosować zasady etyki zawodowej.

Absolwenci powinni być przygotowani do: (1) podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, (2) zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, (3) wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, (4) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, (5) koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, (6) zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, (7) samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz (8) podjęcia pracy badawczej. Absolwenci powinni być przygotowani do podjęcia zatrudnienie w: (1) pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, (2) jednostkach administracji samorządowej i państwowej, (3) instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz (4) jednostkach zajmujących się doradztwem. Absolwenci powinni być przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III. 1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

300

30

Razem

300

30

III. 2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

300

30

Projektowania architektonicznego


Projektowania urbanistycznego


Ochrony zabytków


Planowania przestrzennego i regionalnego


III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie projektowania architektonicznego

Treści kształcenia: Zaawansowana teoria i zasady projektowania architektonicznego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania architektonicznego budynków wraz z ich otoczeniem - zgodnie z wymaganiami technicznymi, użytkowymi, estetycznymi i kulturowymi.

2. Kształcenie w zakresie projektowania urbanistycznego

Treści kształcenia: Zaawansowana teoria i zasady kształtowania przestrzeni miast.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia interdyscyplinarnych uwarunkowań planowania; opracowywania planów miejscowych.

3. Kształcenie w zakresie ochrony zabytków

Treści kształcenia: Ochrona architektoniczna obiektów zabytkowych, historycznych zespołów urbanistycznych i krajobrazu kulturowego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: prowadzenia badań historycznych; formułowania wniosków konserwatorskich; opracowywania projektowo-adaptacyjnego obiektów zabytków architektury i historycznych zespołów urbanistycznych.

4. Kształcenie w zakresie planowania przestrzennego i regionalnego

Treści kształcenia: Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej państwa. Podstawowe problemy planowania przestrzennego i regionalnego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia problemów planowania regionalnego; sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

VI. INNE WYMAGANIA

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, względnie ćwiczenia laboratoryjne lub projektowe. Ćwiczenia projektowe powinny stanowić nie mniej niż 15% zajęć określonych w programach nauczania.

Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.


lista kierunków:

Architektura i urbanistyka - studia II stopnia
Przegląd uczelni w Polsce
220x300_70.jpg
bony_dla_maturzystow_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura https://jesion.studentnews.eu/img/uczelnie/a602/g/p3864.jpg
miniatura
Polityka Prywatności