Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia

Archeologia - studia II stopnia

kierunek studiów: Archeologia
poziom kształcenia: Studia II stopnia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z wybranych działów archeologii. Zna metody i osiągnięcia nauk pokrewnych archeologii – humanistycznych i przyrodniczych. Posiada umiejętności posługiwania się metodami właściwymi dla tych nauk.

Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej – w sferze źródłoznawczej i teoretycznej. Zna zasady organizowania i funkcjonowania zespołów badawczych w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu archeologa – zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

210

29

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

75

10

Razem

285

39

III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

210

29

1. Archeologii regionów i stref kulturowych

120


2. Metodologii i historii archeologii

90


B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

75

10

1. Metod interpretacji źródeł archeologicznychIII.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie w zakresie archeologii regionów i stref kulturowych

Treści kształcenia: Zarys archeologii poszczególnych regionów w przekroju chronologicznym. Strefy kulturowe i cywilizacyjne o zasięgu ponadregionalnym.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad taksonomii kulturowej i specyfiki zjawisk kulturowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów; oceniania zróżnicowania kulturowego i mechanizmów przemian kulturowych w oparciu o wyniki analizy źródeł archeologicznych i wyniki badań innych dyscyplin naukowych; rozpoznawania zestawów źródeł charakterystycznych dla poszczególnych okresów, jednostek i stref kulturowych.

2. Kształcenie w zakresie metodologii i historii archeologii

Treści kształcenia: Myśl teoretyczna a historia archeologii. Współczesne tendencje metodologiczne w archeologii.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia współczesnych teorii badań archeologicznych na tle historii archeologii.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie metod interpretacji źródeł archeologicznych

Treści kształcenia: Metody specjalistyczne i osiągnięcia dyscyplin pokrewnych archeologii: historii, antropologii kulturowej, antropologii fizycznej, geomorfologii, archeozoologii, paleobotaniki – rozszerzające ocenę wartości poznawczej źródeł archeologicznych. Konfrontacja wyników analiz źródeł archeologicznych i źródeł pisanych. Stosowanie modeli wypracowanych na gruncie antropologii kulturowej do wyjaśnienia procesów kulturowych w pradziejach. Wykorzystywanie metod antropologii fizycznej do oceny struktur populacji pradziejowych. Rekonstrukcja środowiska w oparciu o metody stosowane w geomorfologii. Rekonstrukcja fauny i szaty roślinnej prehistorycznej w strefach aktywności społeczeństw pradziejowych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia wartości poznawczej badań specjalistycznych źródeł archeologicznych; dokonywania doboru właściwych procedur badawczych.

IV. INNE WYMAGANIA

1.      Programy nauczania powinny przewidywać ćwiczenia terenowe lub muzealno-konserwatorskie w wymiarze 6 tygodni.

2.      Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

ZALECENIA

1.      Zaleca się, aby ćwiczenia terenowe: obejmowały treści z zakresu strategii działań organizacyjnych podejmowanych w związku z realizacją badań terenowych oraz zapewniały zdobycie doświadczenia w zakresie samodzielnego prowadzenia prac na odcinku badań i kierowania zespołami ludzkimi.


lista kierunków:

Archeologia - studia II stopniaPrzegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
PUM_220.jpg
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie 04
miniatura WSZOP
miniatura Kampusu WSB we Wrocławiu - 4
Polityka Prywatności